25 Şubat 2019 Pazartesi

OSTİM'den Alıyorum - OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi


OSTİM KauçukTeknolojileri Kümelenmesi, Ankara’da Ostim Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kauçuk sektöründeki değer zincirinde yer alan firmalar ile üniversiteler, odalar, kamu kurumları, ilgili sivil toplum örgütleri gibi destekleyici kurumları ortak hedef doğrultusunda bir araya getirmiştir.

2013 yılında, OSTİM  Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında kurulan OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, başlangıçta Ankara’da bulunan kauçuk değer zincirinde yer alan KOBİ’leri bir araya getirmiş, daha sonra Bursa, Sakarya ve İstanbul’dan katılımlarla büyümüştür.


OSTİM'den Alıyorum - OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 2007 yılında yapılan rekabet analizi neticesinde belirlenen dört stratejik alandan, destekleyici sektörleriyle birlikte geleceğin sektörü olarak belirlenmiş ve 2009 yılından itibaren alt yapı kurma çalışmalarıyla birlikte faaliyetlerine başlamıştır.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 67 üye firma, 11 üniversite, 9 kamu kurumu ve 10 sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde faaliyetlerine devam etmektedir. 

OSTİM'den Alıyorum - OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi


Medikal Sanayi Kümelenmesi; 2007 yılından bu yana, platform olarak başlayan çalışmalarına 90’ın üzerindeki üye sayısı ile dernek olarak devam etmektedir. 


Kümelenmenin; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer işbirliği kuruluşlarından oluşan 28 çözüm ortağı bulunmaktadır.  Devlet destekli birçok proje yürütmüş ve başarı elde etmiştir. Küme üyesi firmaların temel faaliyet alanları;

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi - HTK

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 2017 yılında, “Haberleşme Teknolojileri alanında faaliyet gösteren yerli ve milli firmalarımızı kümelendirerek, Sanayi - Üniversite - Kamu işbirliği ile rekabet güçlerini arttırmak ve başta ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası markalar çıkarmak üzere işbirliği ve güçbirliği yapmaktır amac faaliyete geçmiştir. 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kuruldu.

OSTİM'den Alıyorum - OSTİM Savunma ve Havacılık KümelenmesiOSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), 2008 yılında OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde, savunma ve havacılıkta alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin öncülüğünde kurulan ilk sektörel kümelenmedir. 
Savunma ve havacılık sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında stratejik konumunu da kullanarak, yerli üretimin payını artırmak ve küme üyesi firmaları uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek için OSSA var gücüyle çalışmaktadır.

OSTİM'den Alıyorum - İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi İŞİM


İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM)  Çankaya Üniversitesi ile OSTİM OSB Müdürlüğü’nün işbirliği sonucunda 2007 yılında OSTİM’ de kurulan ilk kümelenmedir. 

İŞİM, 2007 yılından bu yana faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmadan oluşan ulusal bir kümelenmedir. 

23 Şubat 2019 Cumartesi

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi-ARUS


ARUS, Ülkemizde raylı ulaşım sistemler üretimi yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş Birliği, Güç Birliği ve Milli Marka” inancıyla ülkemizde tasarımdan nihai ürüne yerli ve milli markalarını üreterek, birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirlemiş olan ARUS 11.06.2012 tarihinde kurulmuştur. 

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi “Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan, Türkiye’ nin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’ yu kapsayan kümelenmesi olarak, yapılanmıştır.

170 Küme üyesi firmalarımızın birbirleri ve üniversiteler, bilim araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezlerininde içinde yer aldığı 31 destekleyici kuruluş ile işbirliği seviyesini geliştirerek ülkemizdeki raylı ulaşım sistemleri sektöründe yerli, yenilikçi ürün ve milli marka üretimini arttırmak ve sektörün uluslararası rekabetçilik seviyesini yükseltmektedir.

Küme üyesi firmaların ana faaliyet alanları;

22 Şubat 2019 Cuma

OSTİM 7 ANA SEKTÖRDE KÜMELENDİOSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde; iş ve inşaat makineleri, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, savunma ve havacılık, kauçuk teknolojileri, raylı sistemler, medikal ve haberleşme teknolojileri sektörlerinde 7 farklı küme ile ülke ihtiyaçlarına yerli-milli çözümler için çalışılmaktadır.


İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi - www.isim.org.trOSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi - www.ostimsavunma.org


OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi - www.medikalkume.com


OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi - www.ostimenerjik.com


Anadolu Raylu Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi - www.anadoluraylisistemler.org


OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi - www.kaucukteknolojileri.com


Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi - www.htk.org.tr

OSTİM Organize Sanayi BölgesiKuruluşundan bu yana OSTİM OSB yalnızca fiziksel bir sanayi bölgesi değil, aynı zamanda işbirliği kültürünün değerlerini ve avantajlarını başaran bir ekosistem olarak yenilikçi, işbirlikçi ve rekabetçi işletmelerimizin gelişimini destekleyen her türlü gayretin içinde olmuştur. 

OSTİM OSB bugün, sanayi bölgesini destekleyen ve geleceğe taşıyacak olan kümeleri, teknoparkı ve üniversitesi ile  ülkemizin örnek gösterilen Organize Sanayi Bölgeleri arasında yerini almıştır.