Resmi Gazete etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Resmi Gazete etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19 Ocak 2021 Salı

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Onaylanmasına Yönelik Karar Yayımlandı

Taraflar Teknik Düzenleme ve Standartlar konusunda ticareti engellemek veya yerli üretimi korumak için engeller oluşturacak bir yaklaşım içinde olmayacaklar.

Taraflar birbirine mal ticaretinde uygulanan tüm kural, düzenleme ve usul ve esaslarla ilgili olarak başka bir ülkeye yönelik tatbik edilenden daha az elverişli koşullarda muamelede bulunmayacak. 

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

Anlaşma, iç onay süreçlerinin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihin ayrıca ilan edilmesi beklenmektedir.

Anlaşma, her iki ülke arasında 15'er ürün grubu için kotalar çerçevesinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasına yönelik hükümler içermektedir.

Kaynak: T.C. Resmi Gazete (Anlaşmanın tam metni)

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

7 Ekim 2020 Çarşamba

Resmi Gazete'den; İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 07 Ekim 2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İhracatçı firma yetkililerine verilen özel damgalı pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.

Detaylı bilgi için: Resmi Gazete

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

10 Eylül 2020 Perşembe

Resmi Gazete'den; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği, 10.09.2020 tarih ve 31240 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile; 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı bilgi için: Resmi Gazete

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

21 Ağustos 2020 Cuma

Resmi Gazeteden; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Değişiklik

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, birçok yatırım konusuna sağlanan devlet desteklerinin daha sade, anlaşılır ve etkin olması hedeflendi.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesinin önündeki engel kaldırıldı ve kamunun da stratejik alanlarda yapacağı yatırımların desteklenmesinin önü açıldı.

Türkiye'nin rekabetçi konumunu güçlendirmek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adına Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz desteğinin üst limiti 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkarıldı.

Yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çekebilmek adına yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple tesislere faiz desteği sağlandı.

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 2017 çalışması sonucu oluşan il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosuna göre, bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş ilçelere bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlanmak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosu sonucu bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 263 ilçeye bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlandı.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

Resmi Gazete'den - Venezuela'dan yaklaşık 5.500'ü Aşkın Ürüne Gümrük Vergisi Düzenlemesi

Venezuela menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak Gümrük Vergilerini içeren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2841), 21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: Resmi Gazete

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

6 Ağustos 2020 Perşembe

Resmi Gazete'den - Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ6 Ağustos 2020 tarih ve 31205 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile Ankara’da kurulu Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği'nin unvanı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak değiştirilmiştir.
Kaynak: Resmi Gazete

30 Haziran 2020 Salı

İthalat Düzenlemeleri

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703), 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682), 28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

10 Haziran 2020 Çarşamba

İhtisas Serbest Bölgelerinde Faaliyetler Destekleniyor


"İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar 9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanıyor.

Buna göre, ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar desteklenecek. Kullanıcıların, bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamalarına yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolar destek verilecek.
Bölge işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmemek kaydıyla bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri yüzde 50 destekten yararlanacak.
Desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler genelgeyle belirlenecek. Kullanıcıların belirlenmesine yönelik Ar-Ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verileceğini, ihtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin hedeflediği ilk sektörün bilişim sektörü olarak belirlendiğini ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ni kurduklarını ifade etti. Sn. Bakan, Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, ihtisas serbest bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Resmi Gazete ve Ticaret Bakanlığı

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

9 Haziran 2020 Salı

Hizmet Sektörüne Sanal Fuar ve Sanal Ticaret Heyeti Desteği


"Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital  Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında" karar 9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Karardan, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, yayıncılık  kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film, lojistik, yönetim danışmanlığı şirketleri yararlanacak.


Kararla, Türkiye'de yerleşik iş birliği kuruluşları ile döviz  kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların  pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair usul ve esaslar  belirlendi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda iş birliği  kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede  belirtilen giderlere yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar  destek verilecek.

Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası sanal fuarlara  yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının iştirak etmelerini sağlamak üzere, iş  birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına  ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara  kadar desteklenecek.

Bakanlık tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca  düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler yüzde  50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destekten yararlanacak.

Kaynak: Resmi Gazete

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

27 Mayıs 2020 Çarşamba

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekler, 27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ile uygulamaya girdi.

Bu Karar işe düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Kararda; 
 • E-ticaret sitesi: Uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,
 • İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,
 • Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarları,
 • Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,
 • Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler,kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini, ifade eder.

Sanal ticaret heyeti desteği: Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 
Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Sanal fuar organizasyonu desteği: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği: Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve eticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız: Resmi Gazete
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

21 Mayıs 2020 Perşembe

800'den Fazla Ürüne Geçici Olarak İlave Gümrük Vergisi Uygulaması


20 Mayıs 2020 tarih ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile;

İş Makineleri, Vinçler, İtfaiyeler, Beton Karıştırma ve Pompa Araçları, Püskürtme Alet ve Makineleri, Yiyecek ve İçecek İmal Makineleri ve Presler, Paketleme ve Ambalajlama Makineleri, Metal İşleme Makineleri, Enjeksiyon Makineleri, Tarım Makine ve Aletleri, Süt Sağma Makineleri, Tel Kesme İşleme Makineleri gibi çeşitli makineler ile Çelik Borular, Gemi Zincirleri, Demir-çelikten teller ve kablolar, Demir-Çelikten Levha, Depo-Sarnıçlar, İnşaat Malzemesi, Elektrik Teçhizatı, Elektrik İzolatörleri, Ateş Tuğlası, Mermer, Granit, Traverten, Radyatörler, Alüminyumdan Teller ve Kablolar, Alüminyumdan şerit ve levhalar, çeşitli otomotiv yedek parçaları, Kauçuk ve Plastikten Boru ve Hortumlar, Römorklar, Gaz Sıvı ve Elektrik Sayaçları, PVC Kaplamaları ve Levhalar, Fişekler, Fotokopi Baskı ve Yazı Kağıtları, Kontak Lensler, Camlar ve Camdan Eşyalar, Şerit Metreler, Su Isıtıcıları, Projeksiyon Perdeleri, Televizyon Alıcı Cihazları, Hoparlörler, Elektrikli İşaret Cihazları, Basküller, Termometreler, Vatka ve Keçeler, Yarı Mamul Deriler, Tabi Mantar ve Mantardan Eşya ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 800’ün üzerinde ürün için 30.09.2020 tarihine kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda % 30’a kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanması kararlaştırılmıştır.
Kaynaklar; 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

11 Mayıs 2020 Pazartesi

İthalat Rejimi Kararına İlişkin Ek Karar ile İlave Gümrük Vergisi Uygulanacak Ürünler Belirlendi

Resmi Gazete'nin bu gün yayımlanan Mükerrer (11 Mayıs 2020 tarih ve 31124 Mükerrer) sayında “İthalat Rejimi Kararına İlişkin Ek Karar” ile ilave  gümrük vergisi uygulanacak ürünler  açıklandı. Dikkat edilecek husus  yoldaki ürünün 15 gün içinde ithalatının gerçekleştirilmesi. Aksi durumda  yeni gümrük vergisi oranları ile ithal edilecek olması. Daha önce süre 30 gün idi.
Resmi Gazete için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

2 Mayıs 2020 Cumartesi

Solunum Cihazları ve Sarf Malzemeleri ile Dezenfektan ve Kolonya Gibi Bazı Kimyasalların İhracatında Ön İzin Şartı Kaldırıldı

2 Mayıs 2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ Değişiklikleri ile solunum cihazları ve sarf malzemeleri ile Dezenfektan ve kolonya gibi bazı kimyasalların ihracatında ön izin şartı kaldırıldı.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete linki için tıklayınız.


İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete linki için tıklayınız.

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

14 Nisan 2020 Salı

Resmi Gazete'den - Ülkemizin Dış Ticaretine Katkı Sağlaması, Uluslararası Marka Değerinin Artırılması Amaçlarıyla Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması ve İşletilmesi


14 Nisan 2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete'de "Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, İşletilmesi ve Bu Kapsamdaki Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2404) yayımlandı.

Yurt dışı OSB’lerin kurulması ve desteklenmesinde, 
 • Ülkemizin politika ve hedeflerine uygunluk dikkate alınarak
 • Yurt dışı OSB'lerin, Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlaması,
 • Yatırım ortamını iyileştirmesi, 
 • Uluslararası marka değerini artırması, 
 • OSB uygulama deneyiminin yaygınlaştırılması ve ülkedeki yatırımların katma değerini yükseltecek nitelikte bulunması esas olacak. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.Üretimden ihracata... OSTİM Gazetesi'nin Ocak-Şubat 2020  sayısı için tıklayınız.

OSTİM İş dünyası,

OSTİM Projeleri ve dahası...


Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

13 Nisan 2020 Pazartesi

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

01 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
 • Menşe şahadetnamesinin, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde mevcut olmaması ve sonradan ibraz edileceğine dair gümrük idaresine başvuruda bulunulmaması halinde yükümlünün başvurusunu beklemeksizin eşyanın tabi olduğu menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmesi suretiyle beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay içinde menşe şahadetnamesinin sonradan getirebileceği ve tahsil edilen tutarın geri verileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin gümrük beyannamesinde beyan edilerek ödenmesi halinde, yükümlüsünce beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutarın geri  verileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Eşyanın birden fazla ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması halinde verilecek menşe belgesi ibrazına açıklık getirilmiştir.
 • Son dönemlerde AB’den gelen eşyanın menşe tespitinde gümrüklerde yaşanan karışıklıktan dolayı maruz kalınan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yükümlülere altı aylık bir süre tanınarak usulüne uygun geçerli bir menşe belgesi getirilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • Sektörden gelen talepler doğrultusunda, antrepo ve geçici depolama yerlerinde bulunan ve gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın,  gümrük idarelerinde yetkisiz iş takibine sebebiyet verilmemesi kaydıyla, eşya sahiplerine, temsilcilerine ve gümrük müşavir yardımcılarının yanı sıra müşavir yardımcısı niteliğinde olmaksızın usulüne uygun olarak yetkilendirilen üçüncü kişilere de teslim edilebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

26 Mart 2020 Perşembe

Solunum Cihazlarının İhracatı Ön İzne Bağlandı


Koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 26 Mart  2020 tarih ve 31080 saylı  Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'e eklenen geçici madde ile;

Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilatör Devreleri, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri gibi ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

25 Mart 2020 Çarşamba

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Bazı Ürünlerin Gümrük Vergilerinde Düzenlemeye Gidildi.

Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla;
 • Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
 • Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisinin alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
 • Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında %10 olarak uygulanan gümrük vergisinin  %0 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, tıklayınız.
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

24 Mart 2020 Salı

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

 
24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete'de, aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P.) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlanmıştır.  G.T.P.  numarası belirlemek veya aşağıda verilen G.T.P.'ler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Kayda alma (2. Madde); EK1 de belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.

İthalat; Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, 2 nci maddede belirtilen Kayıt Belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulur. Detaylı bilgi için tıklayınız.

20 Mart 2020 Cuma

Dijital Hizmetler ve Vergilendirilmesi

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama  Genel Tebliği  20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete  de yayımlanmış olup,  1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de;

• Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil),
• Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden,
• Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 
Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü

18 Mart 2020 Çarşamba

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Yeni Ürünler Eklendi

Ticaret Bakanlığı tarafından etil alkol, kolonya ve dezenfektan gibi son dönemde tüketimin fazla olduğu ürünleri Bakanlık olarak ihracatın kontrollü yapılması ve iç talebin karşılanması amacıyla İhracatı kaydı bağlı mallar listesine eklendi.

Resmi Gazete'nin  18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Tebliği ile İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 35-39 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.


35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00] 
36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11) 
37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12) 
38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47) 
39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)

Yayınlayan: OSTİM Dış Ticaret Koordinatörlüğü